วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับตรง โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

UploadImage 

รับตรง  โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2557

 
- โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (BJM)

รับจำนวน 80 คน

คุณสมบัติ 

- ต้องมี GPAX5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
                SAT  กำหนดขั้นต่ำ 1,100 คะแนน
                TOEFL กำหนดขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ 61 คะแนนสำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ 173 คะแนนสำหรับ Computer-Based Test (CBT)
                IELTS กำหนดขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
                TU-GET กำหนดขั้นต่ำ  500 คะแนน

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 4 พ.ย. 56 -10 ม.ค. 57


-------------------------------------------------------------------------------------


- โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM)

รับจำนวน 80 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
ใช้คะแนน SMART-I       
- O-NET และ/หรือ GAT + PAT1 + PAT3
- (SAT I) Scholastic Assessment Test
- (SAT II)SAT Subject Tests

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1 พ.ย. 56 -17 ก.พ. 57-------------------------------------------------------------------------------------- โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE)

รับจำนวน 60 คน

คุณสมบัติ
ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ
- ใช้คะแนน GAT,PAT1,PAT2,PAT3 หรือ ผลสอบ 7 วิชาสามัญ(สำหรับกลุ่ม A.)

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1 พ.ย. 56 -17 ก.พ. 57
-------------------------------------------------------------------------------------


- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

รับจำนวน 150 คน

คุณสมบัติ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- ใช้คะแนน SAT Reasaning Test/TOEFL/IELTS/TU-GAT

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1-20 พ.ย. 56 
-------------------------------------------------------------------------------------


- โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคม


รับจำนวน 100 คน

คุณสมบัติ
ผู้ที่คากว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ใช้คะแนน O-NET,GAT

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1-30 มิ.ย. 56 
-------------------------------------------------------------------------------------


- โครงการปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

รับจำนวน 100 คน

คุณสมบัติ
ผู้ที่คากว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
SAT  กำหนดขั้นต่ำ 1,100 คะแนน
- TOEFL กำหนดขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ 61 คะแนนสำหรับ Internet Based Test (IBT) หรือ 173 คะแนนสำหรับ Computer-Based Test (CBT)
- IELTS กำหนดขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
- TU-GET กำหนดขั้นต่ำ  500 คะแนน


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 1ต.ค.- 30 พ.ย. 56 


ที่มา :http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=26
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Update ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติ รับตรง จุฬาฯ แบบปกติ 57

UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2557

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 โดยผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดดังนี้

1. ผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)
ครั้งที่ 1/2557 (สอบวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2556) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
2. ผลคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา) (สอบวันที่ 4 - 5  มกราคม 2557) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
3. ผลคะแนนการทดสอบวิชา CU-Science (วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี และชีววิทยา)
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสอบ โดยสามารถใช้ผลคะแนนการสอบย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้าย
ของการรับสมัคร (เฉพาะผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น)

สาขาที่เปิดรับ
- คณะรัฐศาสตร์ รับจำนวน 40 คน
- คณะครุศาสตร์ รับจำนวน 225 คน
- คณะอักษรศาสตร์ รับจำนวน 270 คน
- คณะนิเทศศาสตร์ รับจำนวน 90 คน
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับจำนวน 590 คน
- คณะนิติศาสตร์ รับจำนวน 200 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ รับจำนวน 80 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 770 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 477 คน

คุณสมบัติ
- ใช้คะแนน GAT,PAT ,7วิชาสามัญ , CU-Science (ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ)
. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- คณะรัฐศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คณะครุศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- คณะอักษรศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- คณะนิเทศศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- คณะนิติศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- คณะเศรษฐศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00,GPA วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25

กำหนดการ
UploadImage

ที่มา :  http://www.admissions.chula.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ปี 2557 เพิ่มมาอีก 18 สถาบัน

UploadImage
 
| รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่ง เฮาส์ (Clearinghouse) ปี 2557*
1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย10.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11.มหาวิทยาลัยมหิดล
3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่12.มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.มหาวิทยาลัยทักษิณ 13.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี15.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16.กพสท.
8.มหาวิทยาลัยนครพนม17.สถาบันพระบรมราชชนก
9.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์18.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  
 หมายเหตุ *: รายละเอียดในการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ให้เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง http://www.cuas.or.th/quota/index.html

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 57 อัพเดท!!!

UploadImage
 
วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยมีข่าวโครงการรับตรงของ ม. ธรรมศาสตร์มาฝากค่ะ ซึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้ค่ะ

1.โครงการรับตรง

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

3. โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

5. โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)

6. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)


*** ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครของทั้ง 6 โครงการได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ***


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์
 0-2613-3717-8
 02-613-2742-3,
 02-613-2835
โทรสาร
 0-2226-6470

ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 อาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
 งานทะเบียนประวัติ/หนังสือรับรอง 02-564-4440-79 ต่อ 1602 / 1653
 งานทะเบียนศึกษาและผลการศึกษา 02-696-6555-6
 งานรับเข้าศึกษา 02-564-4440-79 ต่อ 1605 / 1607
 งานยุทธศาสตร์และประเมินผล 02-564-4440-79 ต่อ 1645-1649, 1651
 งานบริหารงานทั่วไป / สารบรรณ 02-564-4440-79 ต่อ 1633 / 1641-1643
โทรสาร
 0-2564-4549

หรือที่ http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp

เอกสารประกอบข่าว :

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับตรง แพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 (ระเบียบการฉบับเต็ม)

UploadImage
รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 18 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
- GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
- GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
- เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญ
- เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 300 บาท


ที่มา : http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7422
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ