วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

รับตรงและโควตา ม.อุบลราชธานี 2557

UploadImage

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรงตามพื้นที่
- รับตรงพื้นที่บริการ
- รับตรงพื้นที่อีสาน
- รับตรงพื้นที่ภาคอื่น
รับตรงตามโควตา
- โควตาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
- โควตาเรียนดีชนบท
- โควตาผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
- โควตาส่งเสริมผู้มีอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสิ่งเเวดล้อม
- โควตาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
- โควตาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์การประเมินของคณะ/หลักสูตร
- โควตาพฒนาและส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
- โควตาโอลิมปิกวิชาการ
- โควตานักกีฬา
- โควตาศิลปวัฒนธรรม
- โควตาโครงการเรียนล่วงหน้า
- โควตาโครงการมหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน
- โควตาโครงการรักษ์เกษตร


คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ในชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส.
- คุณสมบัติเฉพาะเเยกตามโควตาและสาขา (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร                                                                                    1 ต.ค.- 15 ธ.ค 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์                                     23 ม.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ (คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ )   28 ม.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ทุกคณะ
ยกเว้น(คณะเภสัชศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ )               29 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                  3 ก.พ 2557
ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                                       
3 ก.พ- 3 มี.ค. 2557

ที่มา :  http://www.entry.ubu.ac.th/
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

รับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

UploadImage

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนการรับ
UploadImage
UploadImage
UploadImage


คุณสมบัติ

แต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)


เกณฑ์การคัดเลือก
1. คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือ คะแนน GAT และ PAT
และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา หรือคะแนน SMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด
2. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการ
รับสมัคร 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 26 ธันวาคม 2556
สอบข้อเขียน แต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2557
สอบสัมภาษณ์ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 และ 15 - 16 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10,31 มีนาคม 2557
ยืนยันสิทธิ "เคลียริงเฮาส์" 29 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2557

ค่าสมัคร 
คนละ 400 บาท
**เฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์(เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย)
ค่าสมัครคัดเลือกคนละ 100 บาท


ค่าธรรมเนียมธนาคาร คนละ 10 บาท

ที่มา :  
http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp?pageid=64
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

รับตรง แพทย์ ODOD และผลิตแพทย์เพิ่มฯ ม.เชียงใหม่ 2557

UploadImage

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557


         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความร้วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการผลิตแพทย์โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอําเภอหนึ่งทุน(ODOD) และโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แก่นักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา ลําพูน และ แม่ฮ่องสอน ภายใต้การสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี4ที่ 6 และมีภูมิลําเนาในอําเภอตามพื้นที่และโควตาการรับ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไม่น อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน ตามหลักฐานทะเบียนบ าน หรือบิดา
หรือมารดา ต องมีทะเบียนบ านอยู่ในอําเภอนั้น ไม่น อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน
 - เป็นนักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี4ที่ 6 และมีภูมิลําเนาในอําเภอตามพื้นที่และโควตาการรับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไม่น อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25

กำหนดการ

วัน เดือน ปีกิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD, คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา (คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางInternet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ที่มา :  http://www.reg.cmu.ac.th/web2012/admission.php
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

รับตรง ปกติ จุฬาฯ 2557

UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)
ปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
- คณะรัฐศาสตร์ รับจำนวน 40 คน
- คณะครุศาสตร์ รับจำนวน 225 คน
- คณะอักษรศาสตร์ รับจำนวน 270 คน
- คณะนิเทศศาสตร์ รับจำนวน 90 คน
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับจำนวน 590 คน
- คณะนิติศาสตร์ รับจำนวน 200 คน
- คณะเศรษฐศาสตร์ รับจำนวน 80 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 770 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 477 คน

คุณสมบัติ
- ใช้คะแนน GAT,PAT ,7วิชาสามัญ , CU-Science (ตามแต่ละสาขากำหนดตามไฟล์แนบ)


ส่วนกำหนดการยังไม่ออกนะครับ
แต่ถ้ามีรายระเอียดเพิ่มเติมจะนำมา Update ให้ครับ

ที่มา :  http://www.admissions.chula.ac.th/normal-match.html
สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
เอกสารประกอบข่าว :